مرکز مثبت زندگی
مرکز مثبت زندگی

مرکز

مثبت زندگی

_

در این مرکز علاوه بر ارائه خدمات حمایتی به 70 خانواده از محرومین و نیازمندان، به تعداد 190 نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی در منطقه بصورت روزانه خدمات حمایتی و توانمندسازی انجام می شود.

آدرس و اطلاعات تماس مرکز

مثبت زندگی

_

برای ارتباط با خانه مرکز مثبت زندگی که از مراکز زیرمجموعه موسسه خیریه بیت الکوثر میتوانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.

  • آدرساستان کرمان - شهر زنگی آباد - بلوار معلم فداکار خیابان قهرمان دوچرخه سواری پلاک 484
  • تلفن03433293794
مرکز مثبت زندگی - 3
مرکز مثبت زندگی - 3

خلاصه عملکرد و فعالیت های

مرکز مثبت زندگی

_
70خانواده تحت حمایت
190مددجوی تحت پوشش