مرکز نرجس خاتون (س) یکی از مراکز تحت پوشش موسسه خیریه بیت الکوثر می باشد که طبق برنامه ها و اهداف موسسه بیت الکوثر و در راستای حمایت و تحت پوشش قرار دادن معلولین ذهنی خفیف با حمایت سازمان بهزیستی کشور تاسیس شده است