در مرکز مثبت زندگی علاوه بر خدمات حمایتی به 70 خانواده از محرومین و نیازمندان ، به تعداد 190 نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی بصورت روزانه خدمات حمایتی و توانمند سازی ارائه می شود.