مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی امام رضا (ع) با پذیرش تعداد 65 نفر معلول ذهنی دختر بالای 14 سال در آبان ماه 1388 فعالیت خود را شروع کرد.